அடக் கட வுளே… தி டீரென மி ன்னல் தா க்கி பறந்த தீ ப்பொறி … அ தி சயமாக உயி ர்பி ழை த்த நபர்.. மி ன் னல் முரளி படத்தை நினைவுபடுத்தும் சம் ப வம் …!!

அடக் கட வுளே… தி டீ ரெ ன மி ன்னல் தா க்கி பறந்த தீ ப்பொறி … அ தி சயமாக உயி ர்பி ழை த்த நபர்.. மி ன் னல் முரளி படத்தை நினைவுபடுத்தும் சம் ப வம் …!!

மி ன்னல் தா க் கி தீப் பொ றிகள் ப றந் து பார்ப்பவர்களுக்கு தி கி லை கொடுத்த நேரத்திலும் 35 வயது த க்க நபர் ஒருவர் உ யிர் பி ழை த்த அ தி சய ச ம்ப வம் நிகழ்ந்துள்ளது.

தூ ரத்தி லிருந்து இ டி மு ழ க்கத்தை கேட்டாலே சிலருக்கு உ டல் ந டு  ங்கும். இ டி  மி ன் னலின் போது அதிக வெளியில் செல்வது எப்போதுமே பா து கா ப்பு இல்லை என பெரியவர்கள் எ ச்ச ரி ப்பதை பார்த்திருக்கிறோம்.

அதற்கேற்ப மி ன்னல் வி ழுந்து ப னை ம ரம் தீ ப்பி டித்து முற்றிலுமாக க ருகி யது  என்ற செய்தியை நாம் அடிக்கடி பார்த்து இருப்போம்.

இப்படி ம ரமே மு ழு மையாக சா ம் பலா கும் நிலையில், மி ன்ன ல் தா க்கி ஊ ழி யர் ஒருவர் உ யிர் பி ழை த்தது ஒரு அ திசய மா கவே பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் கடந்த வாரம் நடந்தாலும், ஊழியர் மீது மி ன் னல் தா க் கும் வீடியோ தற்போது ஊடகங்களில் வெளியாகி ப தைப தைப் பை ஏற்படுத்துகிறது.

 

Written by